سوالات آمادگی دفاعی سوم راهنمایی

سوالات درس 1

بخش اول...درس اول:

 

 

1.فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص دفاع را بنویسید؟ 

ملت ایران نشان داد آنجایی که پای دفاع از هویت ملی وآرمان های عزیز تر از هویتملی درمیان است،ایستادگی او،ایستادگی درس آموز است.

 

پرسش:

 

1.عکس العمل هریک از حیوان ها دربرابرخطری که آن ها را تهدید می کند،چیست؟

الف)آهو در مقابل خطراز دست یوزپلنگ فرارمی کند

ب)پنگون برای نجات دادن تخم های خود از دست روباه به مقابله ی رودررو ايجاد سر و صدا وبااومی پردازد.

پ)با بزرگنمایی و تغير رنگ ازخود دفاع میکند

ت)این دو حیوان با یکدیگر جنگ میکنند تا زمانی که یکی پیروز شود ودیگری بمیرد(تهاجم متقابل)

 

2.به عکس هایی که عکس العمل انسان درموقعیت های گوناگون،نشان میدهد،توجه کنید وآن ها را توضیح دهید.

الف)مخفی شدن و دفاع با وسایل ساده وابتدایی مانند:سنگ،چوب وغیره 

ب)مخفی شدن واستتار

پ)دفاع با وسایل ابتدایی سرد مانند:منجنیق،شمشیر ،چاقو،گرز،نیزه وغیره 

ت)دفاع در پشت خاکریز و استفاده از سنگر وماسک برای مقابله در برابر حملات شیمیایی دشمن میباشد.

 

3.علت این عکس العمل ها در برابر خطر چیست؟

نجات جان خود وبقاء موجودات دیگر

 

4.باتوجه به پرسش های 3،2،1،آیا میتوانید واژه ی مناسبی برای این عکس العمل ها بیان کنید؟

دفاع

 

5.سعی کنیدوتعریف مناسبی برای این وازه هاپیداکنید؟

به مقا بله ی انسان در مقابل خطراتی که جان ومال اورا تهدید میکند ودر معرض خطر قرارمیدهد دفاع کویند.

 

6.بین عکس العمل انسان وحیوان در هنگام روبرو شدن باخطر،چه تفاوتی وجود دارد؟

دفاع انسان در مقابل خطر آگاهانه و براساس تفکر وتامل ویادگیری های قبلی است،اما دفاع حیوان غریزی یا فطری است-هدف حیوان از دفاع حفظ خود است ولی انسان برای مملکت دین وناموس خود دفاع میکند

 

7.برای بیان این تفاوت ها از چه واژه ای استفاده میکنیم؟

دفاع آگاهانه و دفاع غیرآگاهانه

 

8.جنگ از نظر روانی واجتماعی واقتصادی بر زندگی افراد جامعه تاثیرمیگذارد.

 

9.زمان تهاجم رژیم صدام به ایران در چه سالی بود؟

 

درسال1359

 

10.هنگام آغاز تهاجم رژیم صدام به ایران درسال1359، وضع زندگی مردم در شهر های مرزی چگونه بود؟ باتوجه به تصویر«الف»لحظه ای که خود را در آن موقعیت قرار دهید و جنگ از نظر تاسسیسات روانی،اجتماعی واقتصادی آن درزندگی افراد جامئه تحلیل کنید؟

زمانی که شهری مورد حمله ناجوان مردانه و تصرف دشمن قرار میگیرد آشیانه وکاشانه ی مردم را از آن ها میگیرند،مردم به دلیل از دست دادن زندگی،خانه وکاشانه واموال خود دچار ضرر و زیان فراوان شده وتا بخواهد این بی نظمی اجتماعی را جبران کند متحمل هزینه های زیادروحی،اجتماعی واقتصادی خواهند شد.

 

11.با توجه به تصویر«پ»بگویید چرا آمار تلفات انسانی درجنگ ها گوناگون متفاوت است؟ 

آمار تلفات یک جنگ به قدرت طرفین جنگ،مدت جنگ،نوع جنگ،ادوات ووسایل جنگي و محل جنگ بستگی دارد.

 

12.هنگام حمله ی دشمن به هر کشور،کدام نیروهامسئولیت رسمی دفاع رابرعهده دارند؟

 

 

نیرو های مسلح

 

13.در صورتی که نیرو های رسمی یک کشورتوان مقابله ی کامل با نیرو های مهاجم را نداشته باشد،چه نیرویی میتواند به آن هاکمک کند؟

نیرو های مردمی وداوطلب و بسیج مردمی

 

فعالیت های تکمیلی:

 

1.در جای خالی یکی از پیام های امام خمینی(ره)و مقام معظم رهبری را بنویسید؟

امام خمینی(ره):

مملکت اسلامی باید همه اش نظامی باشد وتعلیمات نظامی دیده باشد.

مقام معظم رهبری:

دفاع از مملکت بر همه ی مردم واجب است و حکم شرعی دارد.

 

2.با مراجعه به قرآن کریم وقانون اساسی،در باره ی اهمیتدفاع در اسلام اطلاعاتی بدست آورید و جدول زیر را کامل کنید.

آیات قرآن:سوره ی انفاق آیه ی60

قانون اساسی اصل 151:دولت موظف است برای همه ی افراد کشور برنامه ،

 

امکانات آموزشی و نظامی بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید به طوری که همه ی

 

 افراد همراه توانایی دفاع مسلحانه از کشورونظام جمهوری اسلامی ایران داشته باشند

 

 ولی داشتن اسلحه باید با اجازه از مقامت رسمی باشد.

 

خود آزمایی:

 

1.در تصاویر زیر نوع دفاع را تعیین کنید.

 

الف)دفاع آگاهانه  ب) دفاع فطري و غريزی

 

 

2.تصاویر زیر را از نظر سیر پیشرفت وتکامل ابزاردفاع مرتب کرده وشماره گذاری کنید.

به ترتیب ازچپ به راست کتاب:3،4،2،1،5

 

3.متن زیر را بخوانید و آن راتحلیل کنید:

 

در جریان جنگ حنین،به پیامبر (ص) خبر دادند سلاح تازه

 

 ای دریمن اختراع شده است.پیامبر (ص)بی درنگ کسانی را

 

 مامور کرد که آن سلاح را برای ارتش اسلام تهیه کنند.

جواب:

آشنایی با علوم  وفنون نظامي و پيشرفت در تمام زمینه ها و رشته ها حق مسلم هر کشوری است وپیامبربزرگ اسلام با این کار می خواست که رزمندگان اسلام با آخرین ابزار و ادوات جنگی برای دفاع از دین ومملکت خودآشنا شوند

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و یکم آذر ۱۳۸۶ساعت 17:15  توسط امیرحسین & فرشاد  |